För föreningen Konstmuseets Vänner i Norrköping

1 §
Föreningens namn är Konstmuseets Vänner i Norrköping

2 §
Föreningens ändamål är att stödja Norrköpings Konstmuseums verksamhet. Detta kan ske genom

 • Inköp av nutida svensk konst, som skänks till eller som deponeras hos museet
 • Bidrag till museets inköp av konst
 • Annat inom ramen för ändamålet

3 §
Medlem är den som betalat årsavgiften. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

4 §
Föreningens arbete leds av en styrelse. Årsmötet väljer ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter. Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter för två år. Posterna som vice ordförande, kassör och sekreterare utses internt inom den valda styrelsen.

5 §
Styrelsen åligger bland annat att

 • Verkställa årsmötets beslut
 • Företräda föreningen
 • Föra register över medlemmarna
 • Förvalta föreningens tillgångar
 • Ange villkor vid gåva eller deposition enligt 2 § samt
 • Besluta om och verkställa inköp av konst

6 §
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
För beslut om inköp av konst fordras – efter samråd med museet – att minst 2/3 av styrelsens samtliga ledamöter är ense.

7 §
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Till kallelsen, som skall sändas ut minst sju dagar i förväg, skall bifogas kopia av senaste sammanträdesprotokoll och förslag till dagordning.

8 §
Föreningens årsmöte skall hållas senast under mars månad året efter verksamhetsåret. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen. Sådant skall hållas när minst tio procent av medlemmarna skriftligen begär detta.

9 §
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst fjorton dagar före sammanträdet och innehålla förslag till dagordning.

10 §
Rösträtt vid årsmötet har den som är medlem enligt 3 §. Medlem får genom skriftlig fullmakt rösta för högst en annan medlem. Röstning skall ske öppet om inte sluten röstning begärs. Vid öppen röstning har ordföranden utslagsröst, vid sluten skiljer lotten.

11 §
Vid årsmöte och sammanträde med styrelsen skall föras protokoll.

12 §
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas upp, nämligen

 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av två revisorer samt två ersättare för dem för tiden intill nästa årsmöte
 • Val av en valberedning om minst två medlemmar för tiden intill nästa årsmöte
 • Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret samt
 • Övriga ärenden

13 §
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna protokoll, verksamhetsberättelse och räkenskaper till revisorerna för granskning.

14 §
För ändring av stadgarna krävs att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten samt att beslutet vid andra årsmötet fattas med minst 2/3 majoritet. Beslut om föreningens upplösning skall ske enligt ordningen i första stycket.

15 §
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna – sedan skulderna betalats – överlämnas till Norrköpings Konstmuseum på de villkor, som beslutas av föreningen.

Dessa stadgar har antagits vid två på varandra följande årsmöten – 2010-03-07 och 2011-03-06. Rättelse genomförd under § 12 den 2012-05-24/CS